609 201 900

Sprzedający – firma Maciej Karaś zarejestrowana w CEiDG pod nr  REGON 386392950, NIP 58-42-79-44-40, z siedzibą przy ul. Pordenowo 11/2 82-224 Lichnowy.

Kupujący – Podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem

Strona internetowa – debowapracownia.pl

1.Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:

– osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej

oraz

– złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

3.Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Sprzedającego wpłaty na konto bankowe za zakupione towary.

4.Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5.Wszystkie sprzedawane przez nas towary są nowe.

6.Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

7.Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.

8.Przedpłata na konto lub poprzez Dotpay wynosi 5 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu i braku wpłaty przez Kupującego umowę uważa się za rozwiązaną.

9.Informacje o dostępnych w Sklepie sposobach dostawy oraz wysokości kosztów dostawy podane przy składaniu zamówienia.

10.Dostępne są następujące formy płatności: poprzez wpłatę bezpośrednio na konto, przez PayU oraz przez płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

11.Dane do przelewu:

Maciej Karaś

ul. Pordenowo 11/2

82-224 Lichnowy

Bank mBank: 37 1140 2004 0000 3002 8086 2809

12.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania wpłaty od Kupującego. Wysyłka gotowego produktu następuje zgodnie z terminem określonym na stronie przedmiotu a wysyłka produktu robionego na specjalne zamówienie następuje w terminie ustalonym z Kupującym.

13.W przypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt mailem bądź telefonicznie, dołożymy wszelkich starań w celu zadowolenia naszych Klientów. Zwroty przyznawane są w terminie 14 dni od momentu złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy a reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.

14.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a.administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest firma Maciej Karaś, ul. Pordenowo 11/2, 82-224 Lichnowy.

b.ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

c.ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

d. udostępnienie danych jest dobrowolne,

15. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: warsztat@debowapracownia.pl , lub drogą pocztową na adres Maciej Karaś, ul. Pordenowo 11/2, 82-224 Lichnowy.

Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu towaru (np. paragon, faktura).

W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.

16. ZWROT TOWARU. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podstawą do rozpatrzenia zwrotu jest paragon fiskalny i wypełniony formularz odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 1 Regulaminu. Pieniądze zwracamy na konto podane w formularzu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrotom nie podlegają zamówienia indywidualne. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

17. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

18. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.

19. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

a.Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji

b.Sprzedający nie ma możliwości wykonania zamawianego towaru,

c.Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

20. RODO

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Maciej Karaś z siedzibą w ul. Pordenowo 11/2, 82-224 Lichnowy.

b. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

e-mail:warsztat@debowapracownia.pl

tel: +48 609201900

adres siedziby: Lichnowy 82-224, ul. Pordenowo 11/2

c. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi , w tym dokonywania transakcji i płatności;

– do obsługi transakcji

– obsługi reklamacji i zwrotów;

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi

d. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię i nazwisko, adres e-mail , adres do wysyłki , numer telefonu

e. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. Twoje dane osobowe nie będą w żaden sposób przekazywane innym podmiotom w kraju, w Unii Europejskiej ani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

g. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania);

h. Twoje dane osobowe będą przetwarzane :

– do momentu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej firmy Maciej Karaś;

– do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj,że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25.05.2018;

i. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

21.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy warsztat@debowapracownia.pl bądź telefoniczny  na nr 609201900.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dane kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

1.Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów  (Dz. U. Z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą Maciej Karaś, ul. Pordenowo 11/2 82-224 Lichnowy i zwracam poniżej wymienione towary.

2.Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu debowapracownia.pl , w tym konieczność poinformowania sprzedającego o zwracanym towarze drogą mailową lub telefoniczną (warsztat@debowapracownia.pl , tel 609201900), dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży związanego ze zwracanym towarem.

3.Aby zwrot był być pomyślnie zakończony odsyłany towar musi być nienaruszonym stanie.

Data otrzymania towaru : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr dokumentu sprzedażowego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwracany towar :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:  ………………………………… podpis Klienta   ……………………………………

Dębowa Pracownia
z szacunku do dębu

z szacunku do dębu